Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

01 baner OGŁOSZENIE WGGOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIX/248/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji:

Nr zadania Nazwa zadania Kwota dotacji (zł)
1 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach. 190 000,00
2 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. 38 000,00
3 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. 50 000,00
4 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. 12 000,00
5 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. 12 000,00
6 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. 13 500,00
7 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. 12 000,00
8 Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. 17 000,00
Razem: 344 500,00

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn. zm.).
2. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie wymienionej w ust. 1, zwane dalej oferentami.
3. Zadanie, na które oferent składa ofertę, powinno być zgodne z jego celami statutowymi.
4. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Oferent, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.
6. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonanie wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania. W takim przypadku decyzją Wójta Gminy Gorzyce środki przeznaczone przez Gminę Gorzyce na realizację tego zadania zostaną stosownie podzielone pomiędzy dwóch lub więcej oferentów.
7. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji poszczególnych zadań publicznych, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą.
8. W przypadkach określonych w ust. 6 i 7 oferent powinien złożyć w wyznaczonym przez Wójta Gminy Gorzyce terminie:
   - zaktualizowany plan i harmonogram działań;
   - zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
   - zaktualizowane dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego;
   - zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
   - ewentualnie zaktualizowane inne punkty oferty, które ulegną zmianie;
   lub pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty.
9. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie ww. dokumentów oferta podlega odrzuceniu.
10. Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu, złożone zostały po terminie lub przez oferenta, który nie jest uprawniony.
11. Dotacja zostanie przyznana temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana.
12. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu dokonania wyboru ofert bez podania przyczyn.
13. W sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

III. Terminy i warunki realizacji zadań:
1. Termin realizacji zadań publicznych: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania.
3. Udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może stanowić więcej niż 80% jego wartości.
4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego lub wkładu własnego niefinansowego (osobowego bądź rzeczowego).
5. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.
6. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa wynikających z faktu  wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2.
8. Dotacja będzie przekazywana w sposób określony w umowie.
9. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z realizacją zadania, z tym że:
   - wszystkie koszty administracyjne, związane z opracowaniem i przygotowaniem projektu, zarządzaniem i koordynacją projektu oraz koszty obsługi finansowo-księgowej nie mogą przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania;
   - dopuszczalne jest zwiększenie danej pozycji kosztorysu, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej pozycji o więcej niż 20%.

IV. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania, którego dotyczą, w terminie do dnia 23 lutego 2022 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu), w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, w godzinach pracy Urzędu. Na kopercie należy umieścić również dopisek o treści: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby  upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:
1. Tryb stosowany przy wyborze ofert:
   1) oferenci zainteresowani realizacją zadania publicznego składają ofertę wraz z załącznikami;
   2) oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
   3) do oferty należy dołączyć:
      - kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru bądź ewidencji,
      - aktualny statut organizacji,
      - oświadczenie oferenta poświadczające nie zaleganie z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
      - oświadczenie oferenta poświadczające, że oferent nie działa w celu osiągania zysku,
      - oświadczenie oferenta o ubieganiu  bądź nie ubieganiu się poza konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych;
   4) do oferty można dołączyć inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny oferty według kryteriów punktowych zawartych w ust. 2, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia i wyniki sportowe, porozumienia o współpracy, umowy partnerskie, itp.;
   5) oferty będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Gorzyce zarządzeniem.
   6) wyniki przeprowadzonej przez komisję konkursową oceny ofert zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Gorzyce w celu ich akceptacji oraz podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji.
2. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
   1) ocena formalna – dokonana w oparciu o spełnianie przez ofertę wymogów formalnych wynikających z ogłoszenia o konkursie;
   2) ocena merytoryczna – dokonana w oparciu o kryteria punktowe podane poniżej:

Lp. Nazwa kryterium punktowego Maksymalna liczba punktów
1 ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta                                                                     25
2 ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 20
3 ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne 20
4 ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 5
5 ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 15
6 ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 15
Liczba punktów ogółem 100

3. Termin dokonania wyboru ofert: nie później niż 30 dni od daty wskazanej jako ostatni dzień składania ofert.

VI. Informacja o zadaniach publicznych realizowanych w 2021 i 2022 roku:
W roku 2021 Gmina Gorzyce realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju, na które udzielono dotacji w wysokości 394 000,00 złotych.
W roku 2022 Gmina Gorzyce planuje przeznaczyć 344 500,00 złotych na zadania z zakresu kultury fizycznej.

VII. Informacje dodatkowe:
Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach, tel. (15) 83 62 075, wew. 27.
                                                                                                        

                                                                                                        Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                              Leszek Surdy

Załączniki:
- Wzór oferty
- Oświadczenie nr 1
- Oświadczenie nr 2
- Oświadczenie nr 3

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Luty 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.